MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 125477

  ÖZELGELER

GİB ÖZELGELER_İNŞAAT

- Yapı ruhsatı tadilinde taşınmazlara uygulanması gereken KDV oranı
- İcra Dairesince satılan konutun KDV oranı
- Konut tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hakkında  
Konut tesliminde belge düzeni,değerleme ve uygulanacak KDV oranı  
-
Yapı Ruhsatı ve yapı Kullanma İzin Belgesinde Mesken Olarak Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Satış Sonrasında İşyeri Olarak Kullanılması Halinde KDV -Oranı. 
- Konut tesliminde KDV oranı -  net alanlarının hesabında bunların ardiyelerinin dikkate alınıp alınmayacağı
-Şirket aktifinde kayıtlı arsa. iştigal konusu ve ünvan feğiştirildiğinde istisna
-Yıllara Sari inşaat işinde işin başlangıç tarihinin belirlenmesi. 
- Yapım işi sözleşmesine istinaden taşeron firmaya uygulanacak gecikme cezasının vergisel durumu ve belge düzeni---cezanın kdv siz kesilmesi. 
-Taşeronluk Sözleşmesi Damga vergisi 
-Kat karşılığı başkalarının arsasına yapılan inşaatlarda arsa sahibine daire dışında nakit ve kira ödemeleri hk. 
-Kat karşılığı yapılan inşaat işlerinde stoklara alınan ve satılamayan dairelere ilişkin yapılan elektrik-yakıt vs. masrafların gider yazılıp yazılamayacağı 
-Kat Karşılığı Alınan Dairelerin Satışında Vergilendirme hk. 
-  Özelge: İşlerin süresinde bitirilmemesi dolayısıyla ödenen cezaların vergi kanunları karşısındaki durumu hk.